Blog > Komentarze do wpisu

 

Hymn Unii Europejskiej- "Oda do radości"

 

O Radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich Pól

Święta na twym świętym progu

Staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi

Złączy co rozdzielił los

Wszyscy ludzie będą braćmi

Tam gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz

Stanie tutaj pośród nas,

I kto wielką miłość znalazł

Ten niech z nami dzieli czas.

Z nami ten, kto chocby jedną

Duszę rozpłomienić mógł.

Ale kto miłości nie zna,

Niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem

Biegnie sypiąc złote skry,

Jak zwycięzca, jak bohater -

Biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi,

Radość pije cały świat.

Dziś wchodzimy, wstępujemy

Na radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,

Ona w splocie ludzkich rąk,

Z niej najlichszy robak czerpie,

z niej - najwyższy niebios krąg.

Bracie, miłość niezmierzona

Mieszka pod namiotem gwiazd,

całą ludzkość weź w ramiona

I ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,

Ja nowinę niosę wam:

Na gwiaździstym firmamencie

Miłość, miłość mieszka tam.

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,

Ja nowinę niosę wam:

Na gwiaździstym firmamencie

Miłość, miłość mieszka tam!


Muzyka: Ludwig van Beethoven

Słowa: Friedrich von Schiller

Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński

 

 

Programy otwarte dla Polski to: Socrates, Młodzież, Leonardo da Vinci.

SOCRATES

Polska przystąpiła do programu Socrates w marcu 1998. Zadaniem programu jest

rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Obejmuje on współpracę´ dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem programu jest poprawa jakoÊci edukacji

poprzez rozwój nauczania języków krajów UE, a także współpracę studentów

i kadry akademickiej. Dzięki takim działaniom mają oni możliwości poznania metody

nauczania w krajach europejskich.

Osiągnięcie tego możliwe jest poprzez:

• wyjazdy na studia,

• rozwój nowych technologii w dziedzinie informacji i komunikacji,

• naukę  języków obcych,

• projekty pilotażowe.

MŁODZIEŻ

Zajmuje się pozaszkolną, nieformalną edukacją młodych ludzi.

Adresowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat oraz osób, które z nią pracują. W ramach programu można się starać o uzyskanie dofinansowania na działalność pozaszkolną, nie związaną z nauczaniem szkolnym czy akademickim. Głównym celem tego programu jest uczenie i promowanie aktywności wśród młodych ludzi, stworzenie im możliwości realizacji własnych ambicji, pragnień, a przez to zachęcenie do aktywniejszego udziału w życiu społecznym UE oraz własnego kraju. Chodzi o ograniczenie takich zjawisk jak ksenofobia, rasizm i nietolerancja. Największą wartością programu jest umożliwienie młodzieży zawierania znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z całej Europy. Głównym odbiorca programu jest młodzież, - nie uczniowie, studenci, bezrobotni – tylko właśnie młodzi ludzie. Oznacza to, że każdy, kto ma od 15 do 25 lat może z tego programu skorzystać. Program oferuje również wsparcie dla ludzi pracujących z młodzieżą tzw. animatorów młodzieżowych, instruktorów czy opiekunów samorządów uczniowskich. Program Młodzież 2000 jest unijnym narzędziem polityki wyrównywania szans, tak aby wiedza o Europie docierała nie tylko do miast, ale i była obecna na terenach wiejskich, gdzie dużo trudniej o rzetelną informację.

 

LEONARDO da  VINCI

Jest programem przeznaczonym wyłącznie dla instytucji zajmujących się rozwojem kształcenia zawodowego. Są to szkoły zawodowe, uczelnie, przedsiębiorstwa oraz władze publiczne.

Zasady członkostwa w Unii Europejskiej

 

Unia Europejska jest otwarta na przyjmowanie do swego grona nowych państw. Zgodnie z art. O Traktatu z Maastricht pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej może zostać każde państwo europejskie. Podstawowe warunki, jakie powinno spełniać, ubiegając się o członkostwo w UE, to: demokratyczny system rządów, funkcjonowanie gospodarki rynkowej oraz przestrzeganie praw człowieka. Państwo ubiegające się o status członka UE powinno zgłosić swój wniosek do Rady, która wydaje decyzje jednomyślnie, ale po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, działającego bezwzględną większością głosów swoich członków. Warunki przyjęcia nowych państw w poczet członków Unii, jak również wynikające z tego przystąpienia dostosowanie traktatów, na których opiera się Unia, będą przedmiotem umowy pomiędzy państwami członkowskimi a państwem starającym się o członkostwo. Decyzja ta wymaga ratyfikacji przez wszystkie umawiające się strony. Traktat z Maastricht nie zawiera żadnych postanowień w kwestii wykluczenia, zawieszenia państwa w prawach członka UE czy też wystąpienia z Unii.

 

Cztery swobody Rynku Wewnętrznego

 

Swoboda przepływu towarów

Polega na dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm oraz przepisów, harmonizacji podatków, zniesieniu kontroli granicznych.

Swoboda przepływu kapitału

To m.in. dążenie do wspólnego rynku usług finansowych oraz liberalizacji obrotu papierami wartościowymi.

Swoboda przepływu usług

Polega na zliberalizowaniu usług finansowych, otwarciu rynku usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz harmonizacji metod kontroli banków i ubezpieczeń.

Swoboda przepływu osób

To przede wszystkim prawo do życia, osiedlania się, pracy oraz korzystania z wszelkich dóbr socjalnych w miejscu pobytu na terenie Unii Europejskiej, bez względu na obywatelstwo.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie oznaczało możliwość korzystania z tych

czterech swobód.

 

Studia europejskie

 

Idea powstania studiów europejskich zrodziła się w Europie Zachodniej w latach pięćdziesiątych. Powstanie Wspólnot Europejskich oraz związanych z ich działaniem szeregu instytucji spowodowało wzrost zapotrzebowania na fachowo przygotowane kadry administracji międzynarodowej. Początkowo kierunki europejskie uruchomione zostały na studiach podyplomowych. Z czasem zaczęły powstawać na uczelniach europejskich wydziały integracji europejskiej, a nawet całe szkoły wyższe o tym profilu (przykładem jest utworzony w 1950 roku College of Europe w Brugii).

Studia europejskie obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z historią, geopolityką, prawem międzynarodowym, zagadnieniami społecznymi oraz ekonomią.

W Polsce zainteresowanie studiami europejskimi wynika z procesu zbliżania się naszego kraju do struktur międzynarodowych, a w szczególności do Unii Europejskiej. Przed absolwentami kierunków politologicznych otwierają się szansę pracy w dyplomacji oraz w strukturach administracji państwowej biorącej udział w procesie zbliżania naszego kraju do członkostwa w UE. Inne możliwości to m in. praca w firmach konsultingowych z zakresu prawa Unii Europejskiej, ośrodkach informacji europejskiej oraz we wszystkich przedsiębiorstwach, które dostrzegają konieczność w zbliżaniu do standardów unijnych.

Polskie firmy i urzędy będą potrzebować coraz więcej specjalistów od prawa europejskiego. Niezbędni okażą się doradcy w zakresie ceł i podatków, norm i certyfikatów oraz programów pomocowych czy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które staną się niebawem elementem naszej rzeczywistości.

 
 

 

 

 

 

 

czwartek, 10 czerwca 2010, archimedes222